Polityka Prywatności

Przetwarzanie danych osobowych:

I. Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ( UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. zwanego ogólnym rozporządzeniem w sprawie ochrony danych (dalej: RODO), firma „Awanti„ Sklep Odzieżowy  Maciej Tur informuje ( dalej: Administrator ), że w związku z działalnością sklepu i hurtowni internetowej, a także w trakcie sprzedaży internetowej towarów oraz działalności w serwisach internetowych dokonuje przetwarzania danych osobowych osób fizycznych. Dane są przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w szczególności z zachowaniem następujących zasad:

 1. przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla osoby, której dane dotyczą (zgodność z prawem, rzetelność i przejrzystość),
 2. zbierane w konkretnych, wyraźnie i prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami (ograniczenie celu),
 3. adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego co niezbędne do celów, w których są przetwarzane (minimalizacja danych),
 4. prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane; Administrator podejmie wszelkie rozsądne działania, aby dane osobowe, które są nieprawidłowe w świetle celów ich przetwarzania, zostały niezwłocznie usunięte lub sprostowane (prawidłowość),
 5. przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane (ograniczenie przechowywania),
 6. przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych (integralność i poufność).

II. Wykonując obowiązek informacyjny  informuje się, że Administratorem danych osobowych jest: „Awanti” Sklep Odzieżowy  Maciej Tur ul. Kalwińska 2 ,16-124 Sidra, woj. podlaskie.

III. Administrator przetwarza dane osobowe osób fizycznych, w tym Klientów podane w formularzu kontaktowym lub też przy rejestracji konta na stronie sklepu lub hurtowni, podane przy składaniu zamówień w sklepie internetowym lub też w trakcie realizacji umowy,  składaniu reklamacji, obsłudze elektronicznych kanałów komunikacji.  W  szczególności Administrator przetwarza takie dane jak: imię i nazwisko; adres poczty elektronicznej; numer telefonu kontaktowego; adres dostawy : ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj, adres zamieszkania/prowadzenia działalności/siedziby, (jeżeli jest inny niż adres dostawy), nr rachunku bankowego, a w przypadku Klientów niebędących konsumentami dodatkowo nazwa firmy oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP) oraz pozostałe dane zebrane w trakcie korzystania ze sklepu internetowego, hurtowni internetowej lub innych kanałów internetowych takich jak Facebook oraz Instagram.

IV. Każdorazowo cel i zakres danych przetwarzanych przez Administratora danych wynika ze zgody osoby fizycznej lub przepisów prawa oraz jest doprecyzowywany w zależności od rodzaju działań tej osoby.  

 1. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest przede wszystkim konieczność wykonania przez Administratora umowy, której jest stroną lub konieczność podjęcia na żądanie osoby, w tym Klienta działań przed jej zawarciem (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO). Dotyczy to przede wszystkim danych osobowych podawanych w formularzu przy rejestracji konta, składaniu zamówień i zawieraniu umowy sprzedaży. W przypadku danych osobowych przekazanych w związku z reklamacją Klienta podstawą prawną ich przetwarzania jest niezbędność do wykonania / obsługi umowy sprzedaży reklamowanych towarów.
 2. Dane przetwarzane są  również w celu prowadzenia konta Klienta  służącego uproszczeniu procedury zamówień np. składania zamówień bez konieczności każdorazowego wypełniania formularzy, dostępu do historii zakupów, oraz umożliwienia korzystania z innych usług dostępnych na stronie sklepu lub hurtowni.
 3. Podstawą do przetwarzania danych jest również dobrowolna zgoda na przetwarzanie danych ( art. 6 ust. 1 lit. a RODO), w celu wskazanym w zgodzie, w tym w celu obsługi formularza kontaktowego, newslettera , celach marketingowych.
 4. Administrator przetwarza dane osobowe w związku z istnieniem uzasadnionych wymogów Administratora lub osoby trzeciej tj. min. w celu dochodzenia roszczeń oraz obrony przed roszczeniami, prowadzenia korespondencji z osobami fizycznymi w tym Klientami, również za pomocą komunikatorów internetowych Facebook lub Instagram (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).
 5. Dane mogą być przetwarzane w związku z realizacją wymogów ustawowych ciążących na Administratorze ( art. 6 ust. 1 lit. c RODO), w celu przestrzegania przepisów prawa przez Administratora.

V. Administrator może przekazywać dane osobowe na rzecz innych podmiotów - odbiorców. Każdorazowo katalog odbiorców danych osobowych przetwarzanych przez Administratora wynika przede wszystkim z zakresu usług z jakich korzysta osoba fizyczna w tym Klient, jego zgody lub z przepisów prawa, oraz doprecyzowywany jest w wyniku działań podejmowanych przez niego w sklepie internetowym lub hurtowni. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom uprawnionym  do otrzymywania danych na mocy przepisów prawa, w tym w celu: wypełnienia postanowień prawa podatkowego, przepisów o rachunkowości, wykonania obowiązków wynikających z decyzji, orzeczeń wydawanych przez uprawnione organy, instytucje lub sądy lub mogą być przekazane kontrahentom, podmiotom przetwarzającym dane w imieniu Administratora. W szczególności dane takie mogą być przekazywane na rzecz: dostawców usług hostingu lub usług teleinformatycznych, przewoźników lub pośredników realizujących przesyłki, podmiotów obsługujących płatności elektroniczne lub płatności kartą płatniczą w sklepie internetowym, firm, które serwisują oprogramowanie, wspierają Administratora w kampaniach marketingowych, jak również dostawców usług prawnych i doradczych.

VI. Dane osobowe  będą przechowywane do czasu:

 1. W przypadku przetwarzania na podstawie wyrażenia zgody – do czasu cofnięcia zgody.
 2. Przez czas, w którym przepisy prawa nakazują przechowywanie danych, dane osobowe będą przechowywane również wtedy, gdy przepisy prawa (np. księgowe lub podatkowe) będą zobowiązywać Administratora do ich przetwarzania.
 3. Przez okres wymagany na zrealizowanie umowy sprzedaży towaru.
 4. Dane osobowe mogą być przechowywane przez okres korzystania ze sklepu internetowego (przy czym mogą zostać usunięte po 2 latach od ostatniej aktywności Klienta w ramach sklepu internetowego),
 5. Dane osobowe będą przechowywane dłużej na wypadek, gdyby osoba fizyczna, w tym Klient miała wobec Administratora jakiekolwiek roszczenia, w celu dochodzenia roszczeń przez Administratora, bądź w celu dochodzenia lub obrony przed roszczeniami osób trzecich, przez okres ich przedawnienia określony przepisami prawa, w szczególności kodeksu cywilnego i podatkowego.
 6. W zależności od zakresu danych osobowych i celów ich przetwarzania dane osobowe mogą być przechowywane przez różny okres. W każdym przypadku decyduje dłuższy termin przechowywania danych osobowych.

VII. Prawa przysługujące osobie fizycznej:

 1. Osoba przekazująca swoje dane ma prawo do żądania od administratora dostępu do danych, do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych osobowych ( np. do innego administratora), które osoba fizyczna, w tym Klient dostarczył Administratorowi i które są przetwarzane w sposób zautomatyzowany, a przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody lub na podstawie umowy.
 2. Osoba przekazująca swoje dane ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.
 3. W przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Prawo do cofnięcia zgody należy wykonać poprzez wysłanie maila na adres: sklepawanti@gmail.com.
 4. Osoba przekazująca swoje dane ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku stwierdzenia naruszenia przepisów prawa o ochronie danych osobowych w stosunku do jego osoby przez Administratora.
 5. Składane wnioski o wykonanie uprawnień wynikających z RODO zostaną rozpatrzone zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Celem realizacji wniosku należy przesłać  wniosek  na adres siedziby firmy: „Awanti” Sklep Odzieżowy Maciej Tur ul. Kalwińska 2, 16-124 Sidra.

VIII. Dane osobowe nie będą przetwarzane poprzez profilowanie.

IX. Dane osobowe nie będą przekazywane do kraju trzeciego.

X. Podanie danych jest dobrowolne i służy wykonaniu zobowiązań łączących strony. Odmowa podania danych może uniemożliwić podjęcie działań zgodnie z wnioskiem lub umową, w szczególności może uniemożliwić realizację zamówienia lub odpowiedź na pytanie zawarte w formularzu kontaktowym.

XI. Korzystanie ze sklepu internetowego oznacza akceptację niniejszej Polityki prywatności.

XII. Administrator przetwarza dane osobowe osób fizycznych, w tym klientów oraz partnerów biznesowych i ich pracowników / współpracowników, dane osobowe innych osób przekazane w ramach realizacji umów lub nawiązujących kontakt za pośrednictwem telefonu, poczty elektronicznej czy formularzy na stronach internetowych. W związku ze wspomnianymi relacjami Administrator może przetwarzać następujące dane osobowe: dane identyfikacyjne, dane teleadresowe, dane dotyczące stanowiska pracy i uprawnień zawodowych oraz inne dane osobowe przekazane w związku ze współpracą lub kontaktem. Podmiot przekazujący dane jest zobowiązany do poinformowania osób fizycznych o przekazaniu ich danych Administratorowi.

 

Polityka cookies:

1.         Niniejszy dokument wyjaśnia zasady wykorzystywania plików cookies przez „Awanti„ Sklep Odzieżowy  Maciej Tur.

2.         Pliki cookies tzw. ciasteczka tworzone są na dysku komputera podczas odwiedzania witryny hurtowniaawanti.pl, sklepawanti.pl Są to niewielkie pliki tekstowe które są wykorzystywane do  zapamiętania preferowanego wyglądu strony ustawionego przez użytkowników np. rozmiaru czcionki.

3.         Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu odwiedzającego stronę www. hurtowniaawanti.pl,  sklepawanti.pl  pliki cookies jest :„Awanti” Sklep Odzieżowy  Maciej Tur ul. Kalwińska 2, 16-124 Sidra, woj. podlaskie 

4.         „Awanti” Sklep Odzieżowy  Maciej Tur nie gromadzi i w żaden sposób nie przetwarza zapisywanych na komputerze informacji w postaci plików cookies.

5.         Mechanizm cookies jest całkowicie bezpieczny, tą drogą nie mogą przedostać się do komputerów użytkowników wirusy.

6.         Każdy odwiedzający witrynę internetową hurtowniaawanti.pl sklepawanti.pl  ma możliwość wyłączenia zapisu wszystkich lub niektórych ciasteczek poprzez zmianę ustawień w swojej przeglądarce internetowej. Wyłączenie ciasteczek nie powoduje braku możliwości przeglądania strony internetowej ale może skutkować ograniczeniem możliwości korzystania z niektórych funkcji.

7.         hurtowniaawanti.pl,  sklepawanti.pl  zastrzega możliwość gromadzenia adresów IP użytkowników odwiedzających stronę.